کاربران

مرز خدمت رسانی

هر بیمار اعصاب و روان که به بنیاد خیریه توانمندسازی بیماران اعصاب و روان فارس مراجعه نماید.