کاربران

معاونت حقوقی

شرح وظائف معاونت معاونت حقوقی :

 

نظارت دقیق و کاربردی بر تمامی مراحل عملکردهای اجرائی و مدیریتی و قراردادها با حضور متخصصین فن.