کاربران

معاونت عمران و توسعه

شرح وظائف معاونت عمران و توسعه :

اجرای مصوبات هیئت مدیره بنیاد پیرامون طرح های عمرانی و احیاء و ایجاد فضای سبز و ساخت و ساز از قبیل :

الف: متر و برآورد بر اساس دفترچه فهرست بها و ارائه به هیئت مدیره .

ب: تهیه و تنظیم طرح های قابل اجرا جهت ارائه به هیئت مدیره بر اساس ضوابط و استاندارد ها.

پ: اجرای طرح های مورد مصوب هیئت مدیره پیرامون فضاسازی محیط.

ج: اجرای طرح های مورد مصوب هیئت مدیره پیرامون تامین نگهداری و احیاء قسمتهای مختلف جهت زیبا سازی  فضای سبز بر اساس ضوابط و استاندارد ها.

د: تهیه گزارش مصور مستند و شفاف سازی عملکردها در پایان کار و ارائه به هیئت مدیره .

ه : ساخت اقامتگاه و سالن ملاقات و خدمات رفاهی همراه بیمار.