کاربران

معاونت روابط عمومی و اطلاع رسانی و مطبوعات

با توجه به اینکه معرفی بنیاد خیریه از طریق روابط عمومی صورت میپذیرد بنابراین وظائف این معاونت به شرح زیر میباشد :

 

1 – اطلاع رسانی.

2- هماهنگی با مطبوعات و رسانه ها.

3-تهیه گزارش فصلی فعالیت های بنیاد و ارائه به مراکز ذیصلاح.

4-سازماندهی و الویت بندی خیرین بر اساس توانمندی آنان و نیازهای بیماران.

5-شناسایی و جلب نظر موسسات و خیریه های توانمند به جهت حمایت از بیماران.