کاربران

معاونت بازرسی

شرح وظائف معاونت بازرسی بنیاد :

 

نظارت دقیق و بدون قید و شرط بر تمامی امور اداری و مالی.

پیگیری گزارش دقیق عملکردهای سیستم کامپیوتری.

تایید طرح های پیشنهادی جهت ارائه به هیئت امنا.

گزارش دقیق بدون هرگونه محافظه کاری جهت اعضاء هیئت امنا به صورت دو ساله.

نظارت دقیق و بدون قید و شرط بر تمامی امور وقف و حبس ، هبه ، نذورات بنیاد.

گزارش دقیق بدون هرگونه محافظه کاری در امور اداری جهت هیئت امنا به صورت دو ساله.

حضور در کمیسیون معاملات بصورت غیر رسمی.