کاربران

معاونت بهداشت و درمان و مددکاری

شرح وظائف معاونت بهداشت و درمان و مددکاری بنیاد :

 

با توجه به اهمیت توسعه کمی و کیفی ارائه خدمات در پاسخ به نیازهای روزافزون بیماران این بنیاد ،لازم است به این نکات زیر توجه خاص صورت گیرد :

1. نیاز سنجی علمی خدمات مورد نیاز بیماران اعصاب و روان.

2.نیاز سنجی علمی خدمات مورد نیاز بهتر خانواده بیمار.

3.توسعه خدمات مربوط به توانمندسازی بیماران اعصاب و روان (بازتوانی).

4.مدیریت و حمایت اقتصادی از بیماران و خانواده آنها.

5.حمایت و بازتوانی بیماران اعصاب و روان و زنان مصرف کننده مواد اعتیادآور.

6.بازپروری و حمایت شغلی جهت بیماران.