کاربران

معاونت فرهنگی

شرح وظائف معاونت فرهنگی بنیاد :

 

برنامه ریزی جهت حضور هیئت امنا و اطلاع رسانی متولیان در تهیه  و طرح بودجه بندی جهت حضور در نمایشگاه های داخلی و  خارجی N.G.O.

تنظیم بودجه بندی جهت جلسات و تهیه عکس و فیلم و تنظیم گزارش مستند در ارتباط با جلسات و همایشها.

تهیه و تنظیم فرمهای نظر سنجی در تمامی جلسات و ارائه به هیئت مدیره.

ارائه طرح های پیشنهادی جهت اجر و اخذ مجوز هیئت مدیره.

مدیریت جهت مراسم تجلیل از خیرین.

تهیه و تدوین طرح های فرهنگی جهت جذب بودجه.

بروزرسانی اطلاعات و آمار در بخش فرهنگی.

اجرای مصوبات فرهنگی هیئت مدیره.

جذب بود جه های فرهنگی.