کاربران

روشهای تامین بودجه

روشهای تامین بودجه

بودجه موسسه از طریق دریافت هدایا،اعانات ،قبول وصیت ،وقف ،حبس ،همچنین زکات مال،زکات فطره ،رد مظالم ،وجوه و غیره جهت تحویل به دفتر مراجع و اختصاص بخشی از آن جهت خیریه ،فعالیت های مجاز در چارچوب اهداف و سایر کمک های مردمی ،دولتی یا بین المللی با تصویب هیات مدیره تامین می شود.

تبصره 1.اننتشار و فروش قبض جهت اخذ کمک های مردمی در معابر و اماکن عمومی و خصوصی ممنوع است(به استثناء همایشات و جلسات معتبر با هماهنگی قبلی یا میزبان).

تبصره 2. برپائی چادر ونصب صندوق در معابر عمومی پس از تائید شهرداری منطقه وموسسات دولتی با مجوز مدیریت مربوط امکان پذیر است.

تبصره 3.نصب صندوق صدقات در اماکن خصوصی با موافقت کتبی مالک یا مالکین بلامانع است.

تبصره 4.کمک های نقدی افراد باید از طریق سیستم بانکی به حساب موسسه منظور یا در قبال ارائه رسید دریافت شود وکمکهای غیر نقدی نیز در قبال ارائه رسید به اهدا کننده صورت گیرد.

تبصره 5.هرگونه کمک های (خارجی) بین المللی قبل از دریافت بایستی با مرجع صدور مجوز هماهنگ وشرح کمک ها بایستی بلافاصله به مرجع صدور مجوز گزارش شود.

فعالیت های مجاز به فعالیت های قانونی که بر اساس ضوابط و مقررات جاری کسب درآمد صورت می گیرد گفته می شود مشروط به اینکه این درآمد پیرامون فعالیت در چارچوب اهداف اساسنامه انجام پذیرد و به لحاظ غیر تجاری بودن موسسه هرگونه عملی و دادوستدی که درکلمه تجارت قرارگیرد ممنوع است.

 تبصره : تمامی وجوه مازاد بر هزینه های موسسه در حساب مخصوصی به نام موسسه نزد یکی از بانک های رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد.