کاربران

معاونت توسعه و کارآفرینی

شرح وظائف معاونت توسعه و کارآفرینی بنیاد :

جمع آوری طرح و ارائه پیشنهاد جهت توسعه منابع و تقویت بنیه اقتصادی.

شناسایی روزنه های تقویت اقتصادی در افراد و جذب و گزینش آنها.

شناسایی روزنه های تقویت اقتصادی در ادارات و ارگانهای دولتی.

گزارش دقیق و کاربردی جهت الزامات مستند سازی بمنظور استاندارد سازی.

گزارش کامل و کتبی از عملکرد دقیق پرسنل جهت هیئت مدیره هر 6 ماه یکبار.

درخواست کتبی صدور مجوز رسمی از هیئت مدیره بمنظور بروزرسانی.

گزارش دقیق از عملیات نظافت و بهره برداری از محوطه مورد استفاده بیمار.

گزارش کامل و دقیق از خرید 6 ماهه انبار یا کالا یا اجناس به هیئت مدیره.

تاکید بر القاء طرح های مصوب مدیریتی، منشوری و اخلاقی به پرسنل.

نظارت بر تمامی امور نظافت و پاکیزگی و آراستگی محیط و فضای سبز.

رسیدگی به شکایات ارباب رجوع در اسرع وقت.

جمع آوری طرح و ارائه پیشنهاد جهت توسعه منابع و تقویت بنیه اقتصادی.

شناسایی روزنه های تقویت اقتصادی در افراد و جذب و گزینش آنها.

شناسایی روزنه های تقویت اقتصادی در ادارات و ارگانهای دولتی.

گزارش دقیق و کاربردی جهت الزامات مستند سازی بمنظور استاندارد سازی.

گزارش کامل و کتبی از عملکرد دقیق پرسنل جهت هیئت مدیره هر 6 ماه یکبار.

درخواست کتبی صدور مجوز رسمی از هیئت مدیره بمنظور بروزرسانی.

گزارش دقیق از عملیات نظافت و بهره برداری از محوطه مورد استفاده بیمار.

گزارش کامل و دقیق از خرید 6 ماهه انبار یا کالا یا اجناس به هیئت مدیره.

تاکید بر القاء طرح های مصوب مدیریتی، منشوری و اخلاقی به پرسنل.

نظارت بر تمامی امور نظافت و پاکیزگی و آراستگی محیط و فضای سبز.

رسیدگی به شکایات ارباب رجوع در اسرع وقت.