کاربران

معاونت اداری

شرح وظائف معاونت اداری :

نظارت بر تهیه و تنظیم شرح جامع و کامل تک به تک کارکنان در بنیاد.

 نظارت جامع و دقیق بر تمامی امور قراردادی جذب هدایا و نذورات در چهارچوب اساسنامه.

نظارت جامع و دقیق بر امور روابط عمومی،شفاف سازی و اطلاع رسانی افکار عمومی.

تهیه و تنظیم طرح جهت برنامه های تجلیل از خیرین و مسئولین.

تهیه و تنظیم چارت اداری، منشورات اخلاقی کارکنان.

نظارت جامع و دقیق بر تمامی امور جز،اداری و مکاتبات روابط عمومی.

به روز نمودن اساسنامه و خلاصه آگهی ثبت،جلسات و صورتجلسات.

نظارت بر تمامی امور اجرای طرح های جذب اقتصادی.

نظارت جامع و دقیق بر بروز نمودن شرح و وظائف.

نظارت جامع و دقیق بر تمامی امور استخدامی و اخذ مصوبه از هیئت مدیره.

نظارت جامع و دقیق بر تمامی امور قراردادی با نظارت کامل مشاور حقوقی.

نظارت جامع و دقیق بر تمامی امور تسویه با اخذ مجوز از هیئت مدیره.

تایید بودجه بندی جهت حق جلسه مدعوین و مشاورین خارج از هیئت مدیره.

نظارت جامع و دقیق بر تمامی شرح وظائف امور اداری.

ایجاد فضای باز پاسخگویی شبهات اداری به معاونت بازرسی.

تنظیم صورتجلسات جهت اخذ آگهی های روزنامه ای.

نظارت جامع و دقیق بر تمامی امور بایگانی.