کاربران

معاونت تحقیقات و فناوری اطلاعات

شرح وظائف معاونت تحقیقات و فناوری اطلاعات :


مطالعه و تحقیق در پایگاه های N.G.O .

تهیه و تنظیم طرح بودجه بندی جهت نصب و راه اندازی دولت الکترونیک و حذف بروکراسی اداری (کاغذی).

تهیه و تنظیم و آشنایی با الزامات و مستند سازی استانداردهای جهانی در بخش مدیریت کیفیت واحد ISO

تهیه و تنظیم مطالب و گزارشات کامل اطلاعات و آماری جهت ارائه به هیئت امنا بصورت سالانه.

تهیه و تنظیم نقشه راهبردی جهت ارائه به مجامع عالی مربوطه در جذب بودجه های سازمانی.

بهره برداری از برنامه های تحقیقات و توسعه در خیریه های مشابه با مصوبات هیئت مدیره.

برنامه ریزی و راه اندازی و مدیریت شبکه اطلاع رسانی در پایگاه جهانی (اینترنت).

تهیه و تنظیم چارت اداری مالی مدیریتی و تعریف معاونتها و بروز رسانی آنها.

تهیه و تنظیم سالنامه آماری جهت استفاده در شبکه I.T .