کاربران

اهداف بلند مدت

اهداف بلند مدت بنیاد به شرح زیر میباشد :

1- اعتلای فرهنگ مشارکت و امدادگر و همکاری و ترویج فرهنگ کمک رسانی و خدمات دهی در چالشهای حوادث مختلفه پیش روی بیماران.

2- انجام امور پژوهشی آموزشی، ترویجی و خدماتی و ... به جهت تقویت مبانی نظری و عملی و مددکاری و ... و ارائه الگوهای عملی به جهت تحقق عینی اهداف بنیاد خیریه توانمند سازی بیماران اعصاب و روان.

3. زمینه سازی و حمایت از برنامه های همسو در سطح استان فارس و همجوار در سطوح مختلف محلی ملی منطقه ای در همه جوانب مورد تحقق بنیاد و همکاری و مشارکت کارشناسان بومی و فرا منطقه ای جهت بهره گیری از تجربیات  امکانات و اعتبارات در همه زمینه های مدد و فعالیت موسسه .

4- حضور فعال و مستمر در تشکیلات نهادها و سازمانهای منطقه ای و فرا منطقه ای مرتبط با موضوعات و فعالیتهای بنیاد و ایجاد ارتباط و همکاری با انجمنها ، تشکلها ، سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در راستای پیشرفت هر چه بهتر موسسه .

5- انجام و مشارکت در امور پشتیبانی و اجرایی جهت تحقق اهداف ، وظائف و فعالیتهای بنیاد از طریق طرح ریزی و ایجاد تشکلهای حقوقی ،غیر دولتی ، غیر انتفاعی ، محلی ، منطقه و فرا منطقه ای با بهره گیری از مدیریت شبکه ای و فن آوری اطلاعات و ارتباطات در راستای اهداف اساسنامه بنیاد خیریه توانمند سازی بیماران اعصاب و روان.

6- برگزاری مشارکت و حضور در کارگاه ها و برنامه های متنوع رسانه ای و اطلاعاتی و اطلاع رسانی و ارتباط مجازی جهت دست یابی هر چه بهتر به خدمت در موسسه .

7- انجام تمامی اموری که در چهارچوب شرع و قانون و عرف برای تحقق اهداف و موضوعات فعالیت موسسه ، مورد نیاز است .