کاربران

اهداف میان مدت

اهداف میان مدت بنیاد به شرح زیر میباشد :

1- زمینه و بستر سازی به جهت توسعه و اشاعه فرهنگ ،خیر خواهی، مشارکت ، تعاون، رحمت، نوع دوستی و مددکاری تریت نیروی انسانی در جهت خدمت موسسه.

2- آگاه سازی و آماده سازی در تنویر افکار عمومی در سطح منطقه و فرا منطقه ای در زمینه فوق الذکر و سازماندهی ومشارکت همه جانبه در خصوص سالم سازی سلامت روان خانواده ها و محرومیت زدایی ،توانمند سازی ، تربیت و تقویت منابع انسانی در مددکاری و استحکام بخشی بنیان روانی خانواده و استمرار فعالیتهای متنوع موسسه .

3- انجام امور پژوهشی ،آموزشی، ترویجی و خدماتی و ... برای تقویت مبانی نظری و علمی و مددکاری و ... ارائه الگوهای عملی بمنظور تحقق عینی اهداف موسسه .

4- ترویج فرهنگی علمی و عملی آموزه ها و روش های مختلف در زمینه مددیاری و محرومیت زدائی از خانواده بیماران اعصاب و روان و ظرفیت سازی در ابعاد فرهنگی،علمی،مالی،اقتصادی،اخلاقی .. و بارور نمودن استعدادهای بلقوه در همه سطوح و جوانب امر موسسه .

5- زمینه سازی و حمایت از برنامه های همسو در سطح منطقه و فرا منطقه ای و ملی در همه جوانب جهت تحق اهداف بنیاد و همکاری و مشارکت با مسولین کارشناسان داخلی و خارجی بویژه جهت بهره گیری از تجربه و دانائی و امکانات و اعتبارات در همه زمینه های فعالیتی بنیاد خیریه توانمند سازی بیماران اعصاب و روان فارس.

6- حضور فعال و عضویت در تشکلها و نهادها و سازمانهای بین المللی مرتبط با موضوعات فعالیتی بنیاد و ایجاد ارتباط و همکاری با انجمنها ، تشکلها،سازمانها،نهادهای دولتی و غیر دولتی،داخلی و خارجی ،محلی،ملی،منطقه ای و فرا منطقه ای.

7- برگزاری و مشارکت و حضور در نشست ها ،همایشها و کارگاها برنامه های متنوع رسانه ای و اطلاعاتی ، اطلاع رسانی و ارتباط مجازی ترویجی محلی، ملی، منطقه ای در چهارچوب اهداف بنیاد خیریه توانمند سازی بیماران اعصاب و روان فارس.

8- کمک ،حمایت، تشویق، تربیت نیروی انسانی و کمک ،حمایت ، تشویق در طراحی و اجرای برنامه ها،طرح ها و الگوهای عملیاتی آموزشی، پژوهشی، خدماتی، فرهنگی و حمایتی در راستای اهداف و اساسنامه مرتبط با بنیاد خیریه توانمند سازی بیماران اعصاب و روان فارس.