کاربران

اهداف کوتاه مدت

اهداف کوتاه مدت بنیاد به شرح زیر میباشد :

1- زمینه و بستر سازی به جهت توسعه و اشاعه فرهنگ ،خیر خواهی، مشارکت، تعاون، رحمت و مودت ، نوع دوستی یاری رسانی و مددکاری و تربیت نیروی انسانی در بنیاد خیریه توانمند سازی بیماران اعصاب و روان فارس. 

2-- ترویج فرهنگی علمی و عملی آموزه ها و روش های مختلف در زمینه سلامت روان خانواده ، مددیاری و محرومیت زدائی و ظرقیت سازی در ابعاد فرهنگی،علمی،مالی،اقتصادی،اخلاقی .. و بارور نمودن استعدادهای بلقوه در همه سطوح در بنیاد خیریه توانمند سازی بیماران اعصاب و روان فارس.

3- زمینه سازی و حمایت از برنامه های همسو در سطوح منطقه و فرا منطقه ای ومحلی  و ملی در همه جوانب جهت تحق اهداف بنیاد و همکاری و مشارکت با مسولین امر ، کارشناسان داخلی و خارجی بویژه جهت بهره گیری از تجربه و دانایی و امکانات و اعتبارات در همه زمینه های مورد فعالیت در بنیاد خیریه توانمند سازی بیماران اعصاب و روان فارس.

4- حضور فعال و عضویت در تشکلها و نهادها و سازمانهای بین المللی مرتبط با موضوعات فعالیتی بنیاد و ایجاد ارتباط و همکاری با انجمنها ، تشکلها، سازمانها، نهادهای دولتی و غیر دولتی، داخلی و خارجی ،محلی، ملی، منطقه ای و فرا منطقه ای در اساسنامه بنیاد خیریه توانمند سازی بیماران اعصاب و روان فارس.

5- برگزاری و مشارکت و حضور در نشست ها ،همایشها و کارگاه ها برنامه های متنوع رسانه ای و اطلاعاتی ، اطلاع رسانی و ارتباط مجازی ترویجی محلی، ملی، منطقه ای در چهارچوب اهداف اساسنامه ای بنیاد خیریه توانمند سازی بیماران اعصاب و روان فارس.

6- کمک ،حمایت، تشویق، تربیت نیروی انسانی و کمک ،حمایت ، تشویق در طراحی و اجرای برنامه ها،طرح ها و الگوهای عملیاتی آموزشی، پژوهشی، خدماتی، فرهنگی و حمایتی و ... در راستای اهداف بنیاد خیریه توانمند سازی بیماران اعصاب و روان فارس.

7- برگزاری مراسم و جشنهای گلریزان و اعانه ملی و قبول وصایت ، حبس  به منظور تقویت بنیه اقتصادی در موسسه.