کاربران

تشكيل آخرین جلسه هیئت مدیره بنیاد

آخرین جلسه هیئت مدیره بنیاد خیریه توانمندسازی بیماران اعصاب و روان فارس در سال 1396 در روز چهارشنبه 9 اسفند ماه تشكيل گردید