کاربران

برگزاری نمایشگاه آثار عکس رامتین روزیطلب

به نام خالق هنر و اندیشه

بنیاد خیریه توانمندسازی بیماران اعصاب و روان فارس در جهت پیوند هنر و نیاز اقدام به برگزاری نمایشگاه آثار عکس رامتین روزیطلب نموده که عواید حاصل از فروش آثار صرف امور بیماران اعصاب و روان فارس می گردد.