کاربران

برگزاری جلسه هیات امناء 1394

جلسه هیات امناء بنیاد خیریه توانمند سازی بیماران اعصاب و روان فارس مورخ در سالن کنفرانس هتل پارک سعدی برگزار گردید. پس از پایان جلسه با حضور آقای کریم حبیبی(مشاور حقوقی بنیاد) انتخابات هیات مدیره جدید انجام و با رای اعضاء هیات امناء ، اعضاء جدید هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

28 آبان ماه 1394

اعضاء جدید هیئت مدیره :

1- آقای همایونفر                 با 28 رای

2- آقای دکتر نقشواریان        با 27 رای

3- خانم غضبان پور              با 19 رای

4- آقای دکتر ده بزرگی         با 18 رای

5- آقای جواد نیرومند           با 17 رای

6- آقای ابراهیمی               با 15 رای

7- آقای دکتر گورکانی          با 14 رای

8-آقای طبیب منصوری         با 13 رای        عضو علی البدل

9-آقای برزگر                      با 12 رای        عضو علی البدل

بازرس اصلی آقای سید مجد الدین نیرومند

بازرس علی البدل آقای جشن نیلوفر